Wasserziergeflügel - Zierenten und Ziergänse

 

Suche:
 
 
   
Abzugeben:
 
Nachzucht 2022 Gänse 
  Hawaiigänse - branta sandvicensis 
Graugänse - anser anser  flugfähig 
  Paradieskarsaka - tadorna variegata
Australische Karsaka - tadorna tadornoides 
Zwergschneegänse spatl blau -anser rossii blue genes
  Zwergschneegänse blaue Morphe - anser rossii blue
Rothalsgänse - branta ruficollis
Atl. Ringelgänse - branta bernicla hrota
Paz. Ringelgänse - branta bernicla nigricans
   
Säger
Kappensäger - mergus cucullatus
  Zwergsäger - mergus albellus
  Gänsesäger - mergus merganser
Schuppensäger - mergus squamatus
   
Enten 
Mandarinenten - aix gericulata
  Brautenten - aix sponsa  
  1.0 Krickenten - anas crecca crecca
Baikalenten - anas formosa
2.0 Löffelenten - anas clypeata
Sichelenten - anas falcataa
  0.1 Reiherenten - aythya filigula
  Schellenten - bucephala clnagula
  Schwarzkopfruderenten -oxyura jamaicensis
  Tafelenten - aythya ferina
  Eiderenten - somateria mollissima